Projekty realizowane ze środków UE

Czytaj więcej
Zamknij

czas na start

ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. OGŁASZA
II NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU CZAS NA START!
Nabór potrwa do 18.11.2019 r.
szczegóły poniżej i na stronie www.czasnastart.zetorzeszow.pl

Projekt CZAS NA START! jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany na podstawie Umowy nr POWR.01.02.01-18-0057/18-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Realizacja projektu okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r.

Dokumenty można składać

 • osobiście w Biurze Projektu Partnera Projektu: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. przy
  T. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów, w godzinach od 8.00 – 16.00 lub
 • za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. al. T. Rejtana 55,35-326 Rzeszów

SPRAWDŹ CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ
Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Ponadto ze względu na założenia projektu zachęcamy osoby zamieszkałe na terenie miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie podkarpackim (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg).

Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby młode (należące do grupy docelowej określonej dla poddziałania 1.3.1 POWER), w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET z następujących grup docelowych:

 1. a) młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:

– wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
– wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
– wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,

 1. b) matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
 2. c) absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
 3. d) absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
 4. e) matki przebywające w domach samotnej matki,
 5. f) osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

DLA KOGO?
W projekcie chcemy wspieramy ludzi młodych, ambitnych i chętnych do działania, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, dopasować je do potrzeb pracodawców oraz nabyć praktyczne umiejętności zawodowe. Projekt służy również podjęciu działalności gospodarczej przez osoby spełniające kryteria dopuszczające do udziału w projekcie.

JAKI JEST CEL PROJEKTU?
Naszym celem jest wzrost aktywności zawodowej osób młodych do 29 roku życia, biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, dzięki nabyciu przez nich kwalifikacji zawodowych dopasowanych do potrzeb pracodawców oraz doświadczenia zawodowego umożliwiającego trwałą integrację z rynkiem pracy.

CO OFERUJEMY?

 1. a)            Indywidualne doradztwo zawodowe – opracowanie/aktualizacja IPD (4 godziny dla uczestników projektu (UP) – 57 os., Lider (34 os.) Partner (23 os.), (ścieżka stażowa i dotacyjna).

Będzie to osobisty program poszukiwania pracy, polegający na ustaleniu szeregu działań dostosowanych do sytuacji beneficjentów ostatecznych (BO) i lokalnego rynku pracy, których efektem ma być podjęcie przez nich aktywności zawodowej. W oparciu o rekomendacje, wynikające z IPD, BO skierowany zostanie do uczestnictwa w stażu lub szkoleniu zawodowym i stażu. Dodatkowo wszyscy BO zostaną objęci indywidualną Wieloaspektową Oceną Preferencji Zawodowych WOPZ. WOPZ określi preferencje zawodowe BO opierając się na 2 kwestionariuszach określających jeden lub kilka dominujących typów preferencji zawodowych.

 1. b)           Grupowe doradztwo zawodowe – 4 godzinne warsztaty aktywizacji zawodowej – łącznie 4 grupy, Lider (2 gr.) Partner (2 gr.), (ścieżka stażowa i dotacyjna).

GDZ pozwoli na zapoznanie BO z możliwościami w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej. Warsztaty będą stanowić pomoc w poruszaniu się po rynku pracy, odnajdywaniu odpowiednich ofert pracy, wykorzystywaniu Internetu i mediów społecznościowych, tworzeniu dokumentów aplikacyjnych.

 1. c)            Pośrednictwo pracy – (średnio 2 godziny dla UP) 47 os., Lider (24 os.) Partner (23 os.). (ścieżka stażowa).

Po zrealizowaniu zadań I–III każdy BO będzie kierowany na indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, który omówi wnioski z realizacji zadań II – III i zderzy je z potrzebami rynku pracy oraz zaproponuje BO szkolenie/staż/ zatrudnienie zgodne ze zidentyfikowanymi predyspozycjami,

 1. d)           Szkolenia zawodowe (ścieżka stażowa). – 15 os., które zostaną przeszkolone pod potrzeby konkretnych przedsiębiorców deklarujących ich późniejsze zatrudnienie. Szkolenia zawodowe będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz ze zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy. Szkolenia będą się kończyć odpowiednim egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje, kompetencje.
 2. e)           Płatne staże zawodowe na okres ok. 6 miesięcy (ścieżka stażowa). (z możliwością zatrudnienia na minimum kolejne 3 m-ce w wymiarze minimum ½ etatu – umowa o pracę) – 47 os. Lider (24 os.) Partner (23 os.). Wsparcie zostanie zapewnione maksymalnie w ciągu 4 miesięcy od przystąpienia do projektu,

UCZESTNIKOM PROJEKTU (ścieżka stażowa) ZAPEWNIAMY:
– wypłatę stypendium szkoleniowego
– pokrycie kosztów szkoleń zawodowych
– zwrot kosztów przejazdu na szkolenia
– stypendium stażowe
– zwrot kosztów przejazdu na staż

JAKIE SĄ KORZYŚCI DLA CIEBIE?
– kompetencje w zakresie poszukiwania pracy i poruszania się po rynku pracy
– większa otwartość, aktywność, pewność siebie
– doświadczenie zawodowe dzięki stażom
– kwalifikacje poszukiwane na regionalnym rynku pracy.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY DOCELOWEJ – załącznik 1 do Formularza rekrutacyjnego
OŚWIADCZENIE O NIEPRZEKROCZENIU 24 MIESIĘCY STAŻU – załącznik nr 3 do Formularza rekrutacyjnego
OŚWIADCZENIE KRUS – załącznik 2 do Formularza rekrutacyjnego
FORMULARZ REKRUTACJI – zalacznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa1
REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa CNS 2 25.10.2019

DOKUMENTY DLA PRACODAWCY
WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 78 01 689
tel.: 17 78 01 644
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Lublin
20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9A
tel.: 81 50 65 151
e-mail: lublin@zetorzeszow.pl
www: lublin.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

logotyp_zetorzeszow