firma baner1

Loga UE,PL,POD,FE 2018

Rzeszów, 31.01.2018 r.

PRZETARG OTWARTY

ID: 01/01/2018

I. Zamawiający:

Nazwa: Zeto – Rzeszów Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów

NIP: 8130335772

REGON: 690022547

tel.: (+48) 17 282 50 00

Strona internetowa: www.zetorzeszow.pl

II. Rodzaj zamówienia: Usługi

III. Nazwa zamówienia: Wyłonienie kandydatów na stanowiska badawcze (6 stanowisk) do realizacji zadań przewidzianych w projekcie, wyszczególnionych w treści zapytania ofertowego.

IV. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy:

Wyłonienie kandydatów na stanowiska badawcze (6 stanowisk) do realizacji zadań przewidzianych w projekcie:

 1. Główny Specjalista ds. Badań i Rozwoju procesu produkcyjnego.

Zakres obowiązków związanych z realizacją projektu:

 • Opracowanie koncepcji prac badawczych w zakresie planowania i harmonogramowania linii produkcyjnych z użyciem symulacji stochastycznej, metod Monte Carlo, optymalizacji stochastycznej, uczenia maszynowego, inferencji modeli stochastycznych i węzłów linii produkcyjnych z danych historycznych.
 • Kierowanie implementacją powyższych koncepcji off-line i on-line.
 • Udział na poziomie lidera w pracach programistycznych w zakresie projektowania, tworzenia, debugowania i wdrażania elementów dużych wieloplatformowych systemów czasu rzeczywistego działających w procesie produkcyjnym przy użyciu idiomatycznego C++ z silnym naciskiem na nowy standard C++11 i 14.
 1. Specjalista ds. Badań i Rozwoju procesu produkcyjnego.

Zakres obowiązków związanych z realizacją projektu:

 • Projektowanie, rozwój, testowanie, wdrażanie i dokumentowanie innowacyjnego oprogramowania zgodnie z przekazaną specyfikacją, przy użyciu metod rozpoznawania wzorców, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji do zaawansowanej analizy danych w środowisku produkcyjnym, łącząc najlepsze praktyki i doświadczenie;
 • Współpraca z pozostałymi pracownikami naukowymi w zespole naukowym.
 • Dokumentacja prowadzonych prac.
 • Realizacja koncepcji oprogramowania z uwzględnieniem wskazówek i wyników prac zespołu naukowo badawczego w projekcie.
 • Opracowanie/ współudział w opracowaniu publikacji prezentującej wyniki prowadzonych prac.
 1. Specjalista ds. analizy danych.

Zakres obowiązków związanych z realizacją projektu:

Projektowanie innowacyjnego oprogramowania, przy użyciu metod rozpoznawania wzorców, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji do zaawansowanej analizy danych w środowisku produkcyjnym, łącząc najlepsze praktyki i doświadczenie. Uczestnictwo w pracach zespołu badawczego w realizacji koncepcji projektowych oraz w zespole wdrożeniowym w koordynacji i realizacji oprogramowania w oparciu o wypracowane wyniki prac zespołu naukowo badawczego. Projektowanie i udział w implementacji elementów systemu inteligentnej analizy danych, szczególnie w obszarach czasu rzeczywistego, eliminacji wąskich gardeł i optymalizacji przepływu danych.

 1. Specjalista ds. doskonalenia procesu produkcyjnego,

Zakres obowiązków związanych z realizacją projektu:

Projektowanie, rozwój, testowanie, wdrażanie i dokumentowanie komponentów innowacyjnego oprogramowania procesu produkcyjnego zgodnie z przekazaną specyfikacją, przy użyciu metod rozpoznawania wzorców, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji do zaawansowanej analizy danych w środowisku produkcyjnym, łącząc najlepsze praktyki, najnowsze narzędzia i doświadczenie. Odpowiedzialny za integrację komunikacji i wymianę danych pomiędzy komponentami systemu symulacyjnego a pozostałymi systemami produkcyjnymi generującymi dane do systemu APS.

 1. Specjalista ds. kontroli jakości procesu produkcyjnego,

Zakres obowiązków związanych z realizacją projektu:

Projektowanie, rozwój, testowanie, wdrażanie i dokumentowanie innowacyjnego oprogramowania zgodnie z przekazaną specyfikacją, przy użyciu metod rozpoznawania wzorców, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji do zaawansowanej analizy danych w środowisku produkcyjnym, łącząc najlepsze praktyki i doświadczenie. Odpowiedzialny za rozwijanie i testowanie mechanizmów inteligentnych oprogramowania, w kontekście optymalizacji i kontroli jakości produkcji.

 1. Specjalista ds. inteligentnych systemów planowania produkcji

Zakres obowiązków związanych z realizacją projektu:

Projektowanie i rozwój komponentów innowacyjnego oprogramowania we wskazanej technologii z uwzględnieniem wskazówek i wyników prac zespołu naukowo badawczego w projekcie. Implementacja algorytmów uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji do zaawansowanej analizy danych w środowisku produkcyjnym w zakresie inteligentnego planowania i harmonogramowania.

Zakup usług ma charakter bezwarunkowy i jest związany z realizacją projektu ze środków poddziałania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia Typ projektów: Prace B+R w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w ramach projektu, pn. ” Optymalizacja procesu produkcji komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego z wykorzystaniem nadzorowania procesu wytłaczania oraz metod inteligencji obliczeniowej”, nr: RPPK.01.02.00-18-0045/17.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:

 1. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) Główny Specjalista ds. Badań i Rozwoju procesu produkcyjnego.

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

 • Wykształcenie wyższe techniczne zawierające analizę danych, uczenie maszynowe, rozpoznawanie wzorców;
 • Wskazane wykształcenie uzupełniające/kursy zawodowe w zakresie planowania i zarządzania projektami z ukierunkowaniem na projekty badawczo-rozwojowe;
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Co najmniej 5 publikacji naukowych (w okresie ostatnich 3 lat) na konferencjach międzynarodowych z obszaru analizy danych i uczenia;
 • Bardzo dobra wiedza techniczna i doświadczenie z zakresu przetwarzania danych i uczenia maszynowego, statystycznej analizy sygnałów 1D, 2D i 3D, kompresji sygnałów, sztucznej inteligencji, optymalizacji, systemów interaktywnych, analizy ruchu i zachowań w 2D/3D;
 • Solidne przygotowanie z następujących dziedzin matematyki: analizy matematycznej (teorii miary, rachunku różniczkowego i całkowego, rozmaitości różniczkowej), algebry liniowej, geometrii analitycznej, probabilistyki i statystyki;
 • Zaawansowana wiedza z następujących dziedzin matematyki: teoretyczna statystyka, procesy stochastyczne, geometria różniczkowa;
 • Minimum 10 letnie doświadczenie w projektowaniu, tworzeniu i debugowaniu dużych wieloplatformowych systemów przy użyciu idiomatycznego C++ z silnym naciskiem na STL, Boost oraz nowy standard C++11;
 • Członkostwo w międzynarodowych technicznych organizacjach profesjonalnych (np. IEEE) – należy przestawić kopię dokumentacji potwierdzającej posiadane członkostwo.

b) Specjalista ds. Badań i Rozwoju procesu produkcyjnego.

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

 • Wykształcenie wyższe techniczne;
 • Doskonałe przygotowanie z matematyki: analizy matematycznej, algebry liniowej, geometrii analitycznej, probabilistyki i statystyki;
 • Doświadczenie we wdrażaniu algorytmów i metod opisanych w literaturze naukowej (potwierdzeniem spełnienia powyższych warunków, będzie przedstawienie w ofercie przebiegu pracy zawodowej Oferenta lub publikacji Oferenta z powyższego zakresu),
 • Doświadczenie w optymalizacji algorytmów i aplikacji (operacje znaczące, uczenia maszynowego, rozpoznawania wzorców, analizy statystycznej, analizy; sygnałów/obrazu/szeregów czasowych, modeli czasowo ¬ przestrzennych oraz optymalizacji);
 • Co najmniej 5¬letnie doświadczenie w tworzeniu i debugowaniu dużych projektów w idiomatycznym C++, z silnym naciskiem na STL, Boost i nowy standard C++11 i 14;
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na studiowanie materiałów naukowych (artykułów, patentów) oraz swobodną komunikację w miejscu pracy;
 • Praktyczna znajomość metod uczenia maszynowego i statystycznej analizy danych;

Wskazane jest aby kandydat wykazał wiedzę i doświadczenie z poniższego zakresu:

 • Umiejętność zaawansowanego programowania .NET, C, C++, C#, Java, JavaScript, Asembler;
 • Znajomość środowiska programistycznego: Visual Studio, Eclipse, NetBeans, SVN, Xcode, MatLab;
 • Doświadczenie w optymalizacji algorytmów i aplikacji (operacje znaczące, programowanie równoległe, profiling);
 • Doświadczenie w pracy z QT, Boost, OpenCV, Weka, OpenSceneGraph, OpenGL, R, LAPACK lub GSL, MKL, SCIKIT-LEARN, QTCreator, STL, OpenCV;
 • Znajomość MySQL, PostgreSQL, MSSQL;
 • Doskonałe przygotowanie z matematyki, w szczególności z analizy matematycznej, algebry liniowej, geometrii analitycznej, probabilistyki i statystyki, teoretycznej statystyki i procesów stochastycznych;
 • Doświadczenie w optymalizacji algorytmów i aplikacji (tzn. operacje znaczące, uczenia maszynowego, rozpoznawania wzorców, analizy statystycznej, analizy; sygnałów/obrazu/szeregów czasowych, modeli czasowo ¬przestrzennych, optymalizacji, geometrii różniczkowej, LAPACK lub GSL, MKL, SCIKIT-LEARN;
 • Znajomość programowania równoległego oraz profilingu.

c) Specjalista ds. analizy danych.

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Biegła znajomość angielskiego w mowie i piśmie.
 • Wiedza z zagadnień zaawansowanej analizy danych oraz wykorzystania matematycznych modeli analizy danych.
 • Minimum 10 letnie doświadczenie w projektowaniu, tworzeniu i debugowaniu dużych wieloplatformowych systemów przy użyciu idiomatycznego C++ z naciskiem na nowy standard C++11 i 14.
 • Solidne przygotowanie z następujących dziedzin matematyki: analizy matematycznej (teorii miary, rachunku różniczkowego i całkowego, rozmaitości różniczkowej), algebry liniowej, geometrii analitycznej, probabilistyki i statystyki

d) Specjalista ds. doskonalenia procesu produkcyjnego,

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

 • Wykształcenie wyższe techniczne.
 • Doskonałe przygotowanie z matematyki: analizy matematycznej, algebry liniowej, geometrii analitycznej, probabilistyki i statystyki.
 • Doświadczenie we wdrażaniu algorytmów i metod opisanych w literaturze naukowej.
 • Doświadczenie w optymalizacji algorytmów i aplikacji (operacje znaczące, uczenia maszynowego, rozpoznawania wzorców, analizy statystycznej, analizy sygnałów/obrazu/szeregów czasowych, modeli czasowo ¬ przestrzennych oraz optymalizacji).
 • Co najmniej 5¬letnie doświadczenie w tworzeniu i debugowaniu dużych projektów w idiomatycznym C++, z silnym naciskiem na STL, Boost i nowy standard C++11 i 14.
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na studiowanie materiałów naukowych (artykułów, patentów) oraz swobodną komunikację w miejscu pracy.
 • Praktyczna znajomość baz danych MySQL, PostgreSQL, MSSQL oraz zagadnień związanych z relacyjnością, obiektowością i operacyjnością.
 • Praktyczna znajomość metod uczenia maszynowego i statystycznej analizy danych.
 • Wiedza z zagadnień doskonalenia procesu produkcji.

e) Specjalista ds. kontroli jakości procesu produkcyjnego,

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

 • Wykształcenie wyższe techniczne;
 • Doskonałe przygotowanie z matematyki: analizy matematycznej, algebry liniowej, geometrii analitycznej, probabilistyki i statystyki.
 • Doświadczenie we wdrażaniu algorytmów i metod opisanych w literaturze naukowej.
 • Doświadczenie w optymalizacji algorytmów i aplikacji (operacje znaczące, uczenia maszynowego, rozpoznawania wzorców, analizy statystycznej, analizy sygnałów/obrazu/szeregów czasowych, modeli czasowo ¬ przestrzennych oraz optymalizacji).
 • Co najmniej 5¬letnie doświadczenie w tworzeniu i debugowaniu dużych projektów w idiomatycznym C++, z silnym naciskiem na STL, Boost i nowy standard C++11 i 14.
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na studiowanie materiałów naukowych (artykułów, patentów) oraz swobodną komunikację w miejscu pracy.
 • Praktyczna znajomość metod uczenia maszynowego i statystycznej analizy danych.
 • Doświadczenie w pracy z QT, Boost, OpenCV, Weka, OpenSceneGraph, OpenGL, R, LAPACK lub GSL, MKL, SCIKIT-LEARN, QTCreator, STL, OpenCV

f) Specjalista ds. inteligentnych systemów planowania produkcji

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

 • Wykształcenie wyższe techniczne;
 • Doskonałe przygotowanie z matematyki: analizy matematycznej, algebry liniowej, geometrii analitycznej, probabilistyki i statystyki.
 • Doświadczenie we wdrażaniu algorytmów i metod opisanych w literaturze naukowej.
 • Doświadczenie w optymalizacji algorytmów i aplikacji (operacje znaczące, uczenia maszynowego, rozpoznawania wzorców, analizy statystycznej, analizy sygnałów/obrazu/szeregów czasowych, modeli czasowo ¬ przestrzennych oraz optymalizacji).
 • Co najmniej 5¬letnie doświadczenie w tworzeniu i debugowaniu dużych projektów w idiomatycznym C++, z silnym naciskiem na STL, Boost i nowy standard C++11 i 14.
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na studiowanie materiałów naukowych (artykułów, patentów) oraz swobodną komunikację w miejscu pracy.
 • Praktyczna znajomość metod uczenia maszynowego i statystycznej analizy danych.
 • Znajomość programowania równoległego oraz profilowania wydajnościowego.

Zamawiający uzna, że Oferent spełnia powyższe warunki udziału w postępowaniu tylko w przypadku, gdy wykaże, iż spełnia wszystkie powyższe wymagania odpowiednie dla danego stanowiska poprzez podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty- załącznik nr 1 „Wzór oferty” oraz na podstawie dołączonego do oferty CV.

 1. Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty – załącznik nr 1 „Wzór oferty”.
 2. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
  e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 3. Za spełnienie warunku o którym mowa w pkt. V, ppkt. 3, Zamawiający uzna, jeżeli będzie miał możliwość podpisania oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do przetargu – wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów i załącznika nr 4 do przetargu – wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami.
 4. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu przetargowym albo powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zostaje wykluczony, a jego oferta odrzucona.
 5. Oferenci, w zakresie przedmiotu zamówienia, zobowiązani są do przedstawienia załącznika nr 1 „Wzór oferty” oraz dostarczenia, wymaganych w niej załączników.
 6. Oferty należy składać w języku polskim.
 7. Odrzuceniu podlegają oferty dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.
 8. Oferty powinny zawierać okres ważności, przy czym minimalny okres związania ofertą nie może być krótszy niż 28.02.2018 r.,
 9. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne stanowiska badawcze.
 10. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
 11. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 12. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 13. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
 14. Każdą ofertę nie spełniającą warunków formalnych (zawartych w niniejszym przetargu) odrzuca się. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie złożonych dokumentów.

VI. Miejsce i termin i warunki realizacji zamówienia

 1. Okres realizacji zamówienia:
  a) Wyłonienie kandydatów na stanowiska badawcze (6 stanowisk) – luty 2018 – czerwiec 2020 (z możliwością zakończenia wcześniejszego lub późniejszego umowy) na podstawie umowy cywilnoprawnej i/lub zgodnie z zasadami home office.
 2. Miejsce realizacji projektu: Polska, województwo podkarpackie, powiat M. Rzeszów, miejscowość: ul. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów.
 3. Warunki umowy:
  a) Wymagany termin realizacji umowy musi być zgodny z zadeklarowanymi terminami w złożonej Ofercie.
  b) Porozumiewanie się Zamawiającego z Dostawcami będzie się odbywało drogą pisemną, drogą elektroniczną lub faksem w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje przekazane drogą elektroniczną lub za pomocą faksu uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdzi niezwłocznie fakt ich otrzymania.

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):

Lp.Kryterium (symbol)Waga kryterium
1Cena brutto (C)60 %
2Rozmowa kwalifikacyjna (R)40 %

VIII. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

 1. Kryterium: C – Cena brutto – Waga 60%:
  a) Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
  b) Cenę ofertową należy podać w walucie PLN.
  c) Ceny w PLN należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  d) Cena podlegająca ocenie będzie ceną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
  e) Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie ceny netto podanej w formularzu oferty powiększonej o odpowiednie narzuty w zależności od oferowanej formy umowy cywilnoprawnej oraz spełnienia warunków zmniejszających planowane narzuty – Zamawiający uzna dane kryterium oceny za spełnione w przypadku uzupełnienia w punkcie dotyczącym przedmiotowego kryterium załącznika nr 1 „Wzór oferty”.
  f) W ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów za kryterium „cena brutto” wyliczonych w oparciu o wzór:

      Cena brutto z narzutami oferty najniższej

C = ——————————————— x 60 = ilość punktów

     Cena brutto z narzutami rozpatrywanej oferty

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 60 pkt.

 1. Kryterium R – Rozmowa kwalifikacyjna – waga 40%
  a) Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez 3 osobową Komisję Rekrutacyjną. Każdy członek Komisji będzie przyznawał punkty w podziale:
 • Doświadczenie – maksymalnie 30 pkt. (weryfikacja posiadanej wiedzy merytorycznej w formie rozmowy i/lub testu kompetencji):
  – Oferent spełnia postawione warunki wiedzy merytorycznej w stopniu bardzo dobrym – 30 pkt.
  – Oferent spełnia postawione warunki wiedzy merytorycznej w stopniu dobrym – 20 pkt.
  – Oferent spełnia postawione warunki wiedzy merytorycznej w stopniu niskim – 10 pkt.
 • Predyspozycje personalne – maksymalnie – 10 pkt. (komunikacja – 3 pkt. – rozmowa, organizacja czasu pracy – 4 pkt. – rozmowa, analityczne myślenie – 3 pkt. rozmowa i/lub test).
  b) Wyliczenia maksymalnej ilości punktów będzie polegać na zsumowaniu punktacji dokonanej przez każdego członka oraz wyliczenia średniej ilości punktów, wg poniższego wzoru:równanie
  c) Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 40 pkt.

Punkty przyznane w kryterium: Cena brutto (C), Rozmowa kwalifikacyjna (R) zostaną do siebie dodane. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą sumaryczną liczbę punktów według wzoru:

Ʃ = C + R

Gdzie:

Ʃ – łączna suma przyznanych punktów

C – liczba punktów przyznana w kryterium „Cena brutto”

R – liczba punktów przyznana w kryterium „Rozmowa kwalifikacyjna”

IX. Miejsce, sposób i termin składania oraz otwarcia ofert

 1. Miejscem składania ofert jest: ZETO-RZESZÓW Sp.z o.o, ul. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów.
 2. Oferta powinna zostać złożona w terminie do 08.02.2018 roku do godziny 08:30, tj. w godzinach pracy Zakładu (Zamawiającego) 7:00-15:00. W przypadku przesyłania oferty Pocztą Polską bądź firmą kurierską decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby firmy Zamawiającego: ul. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej do siedziby Zamawiającego wraz z dopiskiem „Oferta na Wyłonienie kandydatów na stanowiska badawcze (6 stanowisk) – nie otwierać do dnia 08.02.2018 roku do godziny 09:00”. Oferty składane w innej formie nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane przez Zamawiającego.
 4. Oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 i zawierać wymagane w niej załączniki.
 5. Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.
 6. W przypadku gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wskazany wykonawca do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami Kodeksu cywilnego upoważniające do wykonania tej czynności.
 7. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji musi wynikać z pełnomocnictwa.
 8. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
 9. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
 10. Otwarcie kopert z Ofertami nastąpi w dniu 08.02.2018 r. o godzinie 09:00 pod adresem: Polska, województwo podkarpackie, powiat M. Rzeszów, miejscowość: ul. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów.
 11. Wszyscy oferenci biorący udział w procedurze o udzielenie zamówienia, będą mieli możliwość uczestniczenia osobiście w posiedzeniu otwarcia kopert z ofertami we wskazanym terminie i miejscu (ul. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów, 08.02.2018, godz. 09:00). Zamawiający przed otwarciem kopert z ofertami poda do wiadomości oferentów kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W trakcie spotkania Zamawiający poinformuje również oferentów o ilości złożonych ofert, a także poda ceny podane przez poszczególnych Oferentów za wykonanie przedmiotu Zamówienia.
 12. Wszyscy oferenci, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu w terminie 09.02-16.02.2018 r. zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
 13. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną wysłane do każdego Wykonawcy, który złoży ofertę oraz odbędzie rozmowę kwalifikacyjną oraz opublikowane zostaną na stronie internetowej Zamawiającego (zetorzeszow.pl) oraz na bazie konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl) najpóźniej do dnia 21.02.2018 roku.
 14. Wszyscy oferenci będą mieli możliwość uzyskania w wybrany sposób (w siedzibie Zamawiającego pod adresem: ul. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów, lub elektronicznie) wglądu do protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia z zachowaniem ochrony danych osobowych.
 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wydłużenia terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku otrzymania i konieczności zweryfikowania znaczącej liczby ofert, przy czym wydłużenie terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Wykonawcy w takim przypadku nastąpi nie później niż do dnia 26.02.2018 roku.
 16. W przypadku konieczności wydłużenia terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Dostawcy, Zamawiający najpóźniej do dnia 21.02.2018 roku poinformuje wszystkich Oferentów biorących udział w postępowaniu o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Wykonawcy, a także zamieści stosowną informację na stronie internetowej: www.zetorzeszow.pl.
 17. Zamawiający do dnia 21.02.2018 roku (z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Wykonawcy), zamieści na stronie internetowej (zetorzeszow.pl.), oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 i o braku powiązań z wykonawcami, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego przetargu.
 18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego w przypadku powtórzenia czynności albo unieważnienia postępowania jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wyniki w sposób sprzeczny z prawem.
 19. Oferent ma możliwość składania pytań do niniejszego przetargu.
 20. Zamawiający udziela odpowiedzi ws. treści przetargu, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie nie później, niż do końca dnia 06.02.2018 r. Jeżeli prośba taka wpłynęła w terminie późniejszym albo prośba ta dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 21. Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiający przekazuje do wiadomości wszystkich oferentów za pomocą własnej strony internetowej, bez wskazywania autora pytania.
 22. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami: szczegółowych informacji nt. przedmiotu zamówienia udziela Pan Janusz Szybiak w formie pisemnej (poczty elektronicznej) pod adresem e-mail: szybiak@zetorzeszow.pl.

X. Warunki, zmiany umowy, kary umowne i odstąpienie od umowy

1. Zamawiający określi termin zawarcia umowy po zakończeniu postępowania w informacji wysłanej do Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
4. Wykonawca stosownie do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do pracy powstałej zgodnie z zapisami umowy, obejmujących prawo do korzystania i rozporządzania pracą bez ograniczeń terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia umowy, a w szczególności do:

 • wprowadzania do pamięci komputera, w tym serwerów systemów informatycznych;
  zwielokrotniania dowolną techniką, a zwłaszcza w postaci: książek kopiowanych techniką drukarską, e-booków, w sieciach informatycznych, CD-ROM-ów, pendrive’ów;
 • najmu, użyczania i udostępniania egzemplarzy, w tym przekazania dowolnej liczby egzemplarzy do Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub podmiotów/instytucji dokonujących kontroli z ramienia ww. instytucji;
 • udostępniania dzieła w ramach usługi na żądanie odbiorcy dostępnej w sieciach informatycznych;
 • udzielania zezwolenia na wykonywanie praw zależnych w stosunku do opracowań powstałych na podstawie utworów.

5. Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia, który nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym przetargu oraz złożonej przez Wykonawcę ofercie.
6. Zmiany umowy o zamówienie dopuszczalne są w niżej wymienionych przypadkach:
a) zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy,
b) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć – wymagana jest wcześniejsza zgoda Zamawiającego.
7. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy – wymagana jest wcześniejsza zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy.
8. Przedłużenie terminów zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
b) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy,
c) wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych dostawy;
d) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności,
e) konieczność usunięcia błędów w specyfikacji technicznej, które będą miały wpływ na termin wykonania umowy,
f) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu odstawy.
9. W sytuacjach opisanych w niniejszym postępowaniu ofertowym, w zakresie przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem oraz aneksu do umowy podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
10. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.

XI. Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zamówieniu mają zastosowanie uregulowania Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych

XII. Załączniki do przetargu otwartego;

 1. Załącznik nr 1 – Wzór oferty wraz z oświadczeniami.
 2. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów (wypełnia Zamawiający).
 3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami (wypełnia Zamawiający).
 4. Załącznik nr 4 – Protokół postępowania (wypełnia Zamawiający).
 5. Załącznik nr 5 – Informacja o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego

Pieczęć i podpis zamawiającego

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 850 06 44
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

Przetarg otwarty – ogłoszenie
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.
Dostawcą TV w firmie jest SGT S.A.