Certyfikat Przedsiębiorstwa Fair Play

FE_POWER_poziom_pl

OGŁOSZENIE O NABORZE

ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. (Partner Projektu)

OGŁASZA

I NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:
– osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 8.00 – 15.00 lub
– za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., 35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55.

SPRAWDŹ CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ
Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Ponadto ze względu na założenia projektu zachęcamy do udziału kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach i osoby niepełnosprawne.

Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby młode (należące do grupy docelowej określonej dla poddziałania 1.3.1 POWER), w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET z następujących grup docelowych:

a) młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:
– wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
– wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
– wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,

b) matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),

c) absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),

d) absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),

e) matki przebywające w domach samotnej matki,

f) osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

DLA KOGO?
W projekcie wspieramy ludzi młodych, ambitnych i chętnych do działania, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, dopasować je do potrzeb pracodawców oraz nabyć praktyczne umiejętności zawodowe.

JAKI JEST CEL PROJEKTU?
Naszym celem jest wzrost aktywności zawodowej osób młodych do 29 roku życia, biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, dzięki nabyciu przez nich kwalifikacji zawodowych dopasowanych do potrzeb pracodawców oraz doświadczenia zawodowego umożliwiającego trwałą integrację z rynkiem pracy.

CO OFERUJEMY?
– Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
– Pośrednictwo pracy
– Certyfikowane szkolenia zawodowe
– Płatne staże zawodowe do 5 miesięcy
– Subsydiowane zatrudnienie i wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy

UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:
– wypłatę stypendium szkoleniowego
– pokrycie kosztów szkoleń zawodowych
– zwrot kosztów przejazdu na szkolenia
– stypendium stażowe
– zwrot kosztów przejazdu na staż
– refundację pracodawcy do 50% całkowitych kosztów zatrudnienia pracownika w okresie 12 miesięcy
– wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy zostanie udzielone w kwocie maksymalnie 19 000,00 zł brutto.

JAKIE SĄ KORZYŚCI DLA CIEBIE?
– kompetencje w zakresie poszukiwania pracy i poruszania się po rynku pracy
– większa otwartość, aktywność, pewność siebie
– doświadczenie zawodowe dzięki stażom
– kwalifikacje poszukiwane na regionalnym rynku pracy.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i szukasz stażysty – zapoznaj się z poniższymi informacjami.
– Informacje dla przedsiębiorców
– Wniosek o zorganizowanie stażu

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA

Podkarpacka Izba Gospodarcza wraz z ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. informują, że z dniem 4 czerwca 2018 r. zmianie uległa treść Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA.

W regulaminie zmianie uległ § 20 Zabezpieczenie zwrotu otrzymanej refundacji w  ramach subsydiowanego zatrudnienia i wyposażenia /doposażenia stanowiska pracy, który otrzymuje brzmienie:

 1. Zawarcie umowy oraz wypłata refundacji wymagają przedstawienia przez Pracodawcę wiarygodnego zabezpieczenia, w celu zapewnienia zwrotu otrzymanych środków, w przypadku niedotrzymania warunków Umowy.
  2. Wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem ponosi Pracodawca.
  3. Formą zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji w przypadku niedotrzymania warunków umowy jest obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  4. Pracodawca obowiązkowo oprócz weksla wraz z deklaracją wekslową jest zobowiązany do ustanowienia co najmniej jednego odrębnego zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy.
  5. Formą zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji w przypadku niedotrzymania warunków umowy, oprócz weksla in blanco z deklaracją wekslową może być między innymi:
  a) weksel z poręczeniem wekslowym (aval), poręczenie przez co najmniej jedną osobę,
  b) sądowy zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
  c) hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
  d) blokada środków na rachunku bankowym,
  e) gwarancja ubezpieczeniowa,
  f) gwarancja bankowa.
  6. Ostateczną decyzję w sprawie formy zabezpieczenia podejmuje Organizator Projektu, mając na względzie staranność gospodarowania środkami publicznymi.
  7. W przypadku zabezpieczenia, o którym mowa § 20 ust. 5 pkt. a) na 1 stanowisko pracy, poręczycielem może być:
  a) osoba, która jest pełnoletnia i nie ukończyła 65 roku życia, posiada zameldowanie na pobyt stały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  b) osoba, która osiąga dochód miesięczny netto w wysokości co najmniej 2.000,00 PLN z tytułu wynagrodzenia za pracę, po zmniejszeniu o inne zobowiązania finansowe,
  c) osoba pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą mającym siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, niebędącym w stanie likwidacji lub upadłości, nie będąca w okresie wypowiedzenia, zatrudniona na czas nieokreślony lub określony nie krótszy niż 3 lata licząc od dnia podpisania umowy dotyczącej refundacji,
  d) osoba prowadząca działalność gospodarczą, która nie posiada zaległości w ZUS i US a prowadzona przez nią działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, przy czym prowadzona działalność gospodarcza nie powinna być zarejestrowana nie krócej niż 12 miesięcy przed wniesieniem zabezpieczenia, a dochód netto przedsiębiorcy za ostatni zamknięty rok obrotowy wyniósł co najmniej 20.000,00 PLN netto,
  e) osoba posiadająca prawo do emerytury lub renty (przy czym okres przyznania renty upływa nie wcześniej niż po okresie 3 lat licząc od dnia podpisania umowy dotyczącej refundacji), z której dochód miesięczny netto wynosi co najmniej 2.000,00 PLN, po zmniejszeniu o inne zobowiązania finansowe.
  8. Poręczycielem nie może być:
  a) osoba zatrudniona u Pracodawcy ubiegającego się o refundację,
  b) współmałżonek Pracodawcy pozostający z nim w małżeńskiej wspólności majątkowej,
  c) osoba posiadająca zobowiązania finansowe i osiągająca dochód miesięczny brutto w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  9. Koszty związane z zabezpieczeniem ponosi Pracodawca.
  10. Do zawarcia umowy konieczna jest zgoda współmałżonków Pracodawcy i poręczyciela o ile tacy występują.
  11. Poręczyciel jest zobowiązany przed podpisaniem umowy dotyczącej refundacji, dostarczyć zaświadczenie o dochodach. Zaświadczenie winno być wydane nie wcześniej niż w ostatnich 30 dniach przed podpisaniem umowy oraz potwierdzać miesięczny dochód.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA
Załącznik numer 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Formularz rekrutacyjny

– Załącznik numer 1 do Formularza rekrutacyjnego – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów przynależności do grupy docelowej
– Załącznik numer 2 do Formularza rekrutacyjnego – Ankieta uczestnika projektu
– Oświadczenie o ubezpieczeniu w KRUS – Załącznik do Formularza rekrutacyjnego

Karta oceny podmiotu ubiegającego się o subsydiowane zatrudnienie i wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy
Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe i staż
– Załącznik nr 1 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie zawodowe/staż – wniosek o przyznanie zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie/staż
– Załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe i staż – umowa użyczenia samochodu
– Załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe i staż – oświadczenie przewoźnika o cenie biletu

Biuro projektu:

BIURO PROJEKTU PARTNERA:
ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.,
al. Tadeusza Rejtana 55, 35-326 Rzeszów,
tel. 17 78 01 627
adres e-mail: czasnastaz@zetorzeszow.pl
www.zetorzeszow.pl 

BIURO PROJEKTU LIDERA:
Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno
tel. 13 43 234 47
adres e-mail: pig@pigkrosno.pl
www.pigkrosno.pl 

Skontaktuj się z nami telefonicznie, osobiście bądź e-mailowo

Informacja dodatkowa Czas na Staż II Edycja


Projekt CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Szanowni Państwo,

ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. Sp. z o.o. realizując wraz z LIDEREM Projektu Podkarpacką Izbą Gospodarczą Sp. z o.o. projekt pn. „CZAS NA STAZ – Druga edycja”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Zaprasza Państwa do złożenia oferty w ramach: ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/SZ/POWER/ZETO/2018 dotyczącego wyboru Wykonawcy szkoleń zawodowych w ramach projektu pn. „CZAS NA STAŻ – Druga edycja”.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, udziału w postępowaniu oraz sposobu przygotowania i złożenia oferty.

Zapytanie o szkolenia

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 CV trenera trenerki

Załącznik nr 4 Program SZKOLENIA

Strefa klienta

Rzeszów
n35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
ntel.: 17 850 06 44
ne-mail: detal@zetorzeszow.pl
nwww: sklep.zetorzeszow.pl

n

Krosno
n38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
ntel.: 13 43 20 940
ne-mail: krosno@zetorzeszow.pl
nwww: krosno.zetorzeszow.pl

n

Przemyśl
n37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
ntel.: 16 67 85 920
ne-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
nwww: przemysl.zetorzeszow.pl

n

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

CZAS NA STAŻ
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.
Dostawcą TV w firmie jest SGT S.A.